Skip to main content

REGULAMIN – WARUNKI ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z USŁUG POPRZEZ SERWIS JAZDAMARZEN.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu jazdamarzen.pl prowadzonego przez jego Administratora, tj. Piotra Drabka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Drabek Jazda Marzeń.pl z siedzibą w Oświęcimiu, NIP 5492025125, REGON 122590174, ul. Aleksandra Orłowskiego 90/7, 32-600 Oświęcim.
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest na adres wskazany w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej [email protected]
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, w tym osób dokonujących zakupu Voucherów, a także korzystających z nich. Z Serwisu może korzystać Użytkownik posiadający konto w Serwisie jak również Użytkownik, który takiego konta nie posiada.
4. Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. z uwzględnieniem:
1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030);
2) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922);
3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.).
5. Warunkiem korzystania z Serwisu pozostaje zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik nie jest zobowiązany do założenia Konta, co nie zwalania Użytkownika od wypełnienia obowiązków, o których mowa w zdaniu 1. Użytkownik przystępując do korzystania z Serwisu oświadcza również, że jest świadomy ponoszonej odpowiedzialności jaka wiąże się z możliwością wykorzystania usługi, na który pozwala zakupiony Voucher.
6. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu budziło wątpliwości Użytkownika Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia udzielone Użytkownikowi przez Administratora mają charakter wiążący.
7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy wskazanej w § 1 ust. 4 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
8. Serwis jazdamarzen.pl stanowi własność Administratora, który jednocześnie pozostaje Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany oraz usuwania wszelkich treści zamieszczanych w Serwisie. Nazwa Serwisu, logo (logotyp), zasady działania, wszelkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz zbiory danych Administratora, podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Administratorem – są udostępniane na stronach Serwisu. Serwis, jak również wszystkie jego elementy łącznie lub każdy z osobna są objęte ochroną przewidzianą zarówno przez polskie, jak i europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503 ze zm.). Użytkownik nie może zasłaniać się nieznajomością powołanych przepisów, gdyż nie zwalnia ona Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie powołanych wyżej przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub postanowień Regulaminu.
9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, o których mowa w ust. 8 lub postanowień Regulaminu Administrator jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń od Użytkownika. Jeżeli naruszenie, o którym mowa w zdaniu 1 będzie skutkowało wyrządzeniem szkody osobie lub osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody. Ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Administratora w związku z wystąpieniem wobec niego przez osobę trzecią z żądaniem odszkodowania (w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego).
10. Strony Serwisu mogą zawierać dostęp do innych stron internetowych lub zasobów w Internecie oraz inne strony internetowe lub zasoby mogą zawierać odnośniki internetowe do stron Serwisu. Po uzyskaniu dostępu do stron internetowych osób trzecich, Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wynikające z takiego dostępu. Inne strony internetowe (inne niż strony Serwisu) nie są pod kontrolą Administratora, wobec czego Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, funkcje, legalność lub inny aspekt takich stron lub zasobów. Samo zamieszczenie odnośnika na stronie Serwisu nie może być odczytywane jako wyraz akceptacji przez Administratora zawartych na tej stronie treści, jak również nie oznacza jakiegokolwiek związku z podmiotami odpowiadającymi za treści zawarte na innej stronie internetowej lub zasobie. Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania lub polegania przez Użytkownika na treściach, produktach, usługach itp. dostępnych na stronach internetowych lub zasobach bądź za ich pośrednictwem, do których odnośniki znajdują się na stronie Serwisu.

§ 2. SŁOWNICZEK

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminy przyjmuje się, że pojęcia i terminy pisane z dużej litery mają następujące znaczenie:
1) Administrator – podmiot wskazany w § 1 ust. 1.;
2) Hasło – unikalny ciąg znaków wskazany przez Użytkownika w procesie Rejestracji możliwy do zmiany w późniejszym okresie, zapewniający dostęp do jego Konta;
3) Klient – podmiot zawierający z Administratorem Umowę na wykonanie Prezentu;
4) Kod Vouchera – ciąg znaków znajdujący się na Voucherze, który służy do identyfikacji zamówienia Prezentu, a także sprawdzenia jego stanu;
5) Konto Użytkownika – przypisany do Użytkownika zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie, zawierający informacje niezbędnego do jego autoryzacji oraz umożliwiający korzystanie z usług Serwisu, w tym w szczególności polegających na możliwości zakupu Voucherów;
6) Login – adres poczty elektronicznej użytkownika (e-mail), służący jego identyfikacji, wraz z Hasłem koniecznym do dokonania autoryzacji;
7) Obdarowany – osoba fizyczna znajdująca się w posiadaniu Vouchera, która jest uprawniona do skorzystania z zakupionego Prezentu, na warunkach określonych w Regulaminie. Obdarowanym może być sam Klient, co nie wpływa na ważność Vouchera, ani uprawnienia osoby korzystającej z Prezentu;
8) Pojazd – samochód, który służy do wykonania Prezentu, zgodnie z zamówieniem znajdujący się w ofercie Administratora.
9) Prezent – usługa świadczona przez Administratora, polegająca na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania osobiście, pod nadzorem instruktora, przejazdu Pojazdem na warunkach określonych w Regulaminie;
10) Realizacja Vouchera – proces polegający na wykonaniu przez Obdarowanego Prezentu w Miejscu, Terminie i Pojeździe określonym w Zamówieniu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z treścią złożonego zamówienia;
11) Regulamin – zbiór postanowień określających warunki świadczenia oraz korzystania z usług poprzez serwis jazdamarzen.pl;
12) Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika, polegająca na założeniu Konta Użytkownika oraz zdefiniowaniu Loginu i Hasła;
13) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem domenowym jazdamarzen.pl, a także pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiąca platformę internetową będącą własnością Administratora;
14) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego;
15) Termin – data, w której zgodnie z zamówieniem ma nastąpić realizacja Prezentu;
16) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana przez Użytkownika z Administratorem w ramach Serwisu, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu;
17) Usługi – usługi, w tym usługi elektroniczne, świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, umożliwiające dokonywanie zakupu Voucherów oraz wykorzystanie ich w sposób rzeczywisty, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
18) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, będąca osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego. Użytkownik może posiadać Konto w Serwisie;
19) Voucher – dokument potwierdzający zawarcie umowy o wykonanie Prezentu pomiędzy Klientem, a Administratorem. Voucher uprawnia jego okaziciela do żądania od Administratora wykonania Prezentu, na zasadach określonych w Regulaminie, poprzez spełnienie usługi, polegającej na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania osobiście, pod nadzorem instruktora, przejazdu Pojazdem po drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
20) Zamówienie – dokonanie zakupu Prezentu, w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z procedurą dostępną w Serwisie.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Kliencie, należy rozumieć przez to również odpowiednio Obdarowanego oraz Użytkownika. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Sprzedawcy, należy rozumieć przez to również odpowiednio Administratora. Prawa, oświadczenia i zobowiązania Użytkownika dotyczą głównie elementów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (poprzez Serwis), natomiast prawa, oświadczenia i zobowiązania Klienta oraz Obdarowanego dotyczą głównie fizycznej realizacji Vouchera.

§ 3. ZAKRES I ZASADY ŚWIADCZONIA USŁUG W SERWISIE

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom oferowany jest dostęp do Usług oraz możliwość korzystania z zawartości Serwisu – zgodnie z Regulaminem.
2. W Serwisie świadczone są Usługi pozwalające na zakup Voucherów, umożliwiając ich realizację, polegającą na wykonaniu Prezentu.
3. Na podstawie zakupionego Vouchera Obdarowany ma prawo do wykonania osobiście przejazdu po drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) Pojazdem pod nadzorem instruktora, na warunkach określonych w Regulaminie, w tym w szczególności Załączniku Numer 1.
4. Użytkownik, dokonując zakupu Vouchera, potwierdza, że zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią Regulaminu, które są dostępne w Serwisie. Użytkownik zobowiązany jest przy tym do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji wymaganych do zawarcia umowy z Administratorem oraz Realizacji Vouchera. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
5. Przed dokonaniem zakupu Vouchera, Użytkownik zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które dotyczą wieku, stanu zdrowia oraz kondycji psychofizycznej Obdarowanego, a także faktu posiadania przez Obdarowanego uprawnień i dokumentów niezbędnych do jego wykorzystania, podanych w opisie Prezentu lub w Regulaminie. Jeśli Użytkownik po dokonaniu zakupu powziął informacje, że wykorzystanie Vouchera przez Obdarowanego może stanowić dla tej osoby lub innych zagrożenie, winien niezwłocznie powiadomić o tym Administratora. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Vouchera wbrew danym z ust. 4.
W przypadku gdy:
1) Użytkownik jest jednocześnie osobą realizującą Voucher – nie będzie wysuwał wobec Administratora roszczeń związanych z doznaną szkodą, która nie jest wynikiem nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot Prezentu przez Administratora;
2) Realizującym Voucher jest Obdarowany – Użytkownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za doznane szkody związane z wykorzystaniem Prezentu, poza sytuacją, gdy szkoda stanowi efekt nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot Prezentu przez Administratora.
6. Obdarowany przystępując  do wykorzystania Prezentu oświadcza, że nie występują u niej jakiekolwiek przeciwwskazania, w szczególności o charakterze zdrowotnym lub przeszkody prawne do skorzystania z usług stanowiących przedmiot Prezentu, jest świadom ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu oraz nie będzie wysuwał roszczeń w stosunku do Administratora w związku ze zrealizowaną usługą, poza sytuacją, gdy roszczenia wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania usług stanowiących przedmiot Prezentu przez Administratora.
7. W sytuacji, w której Obdarowany nie może zrealizować zakupionego Vouchera z uwagi na niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności podanie niepełnych lub niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnych danych, zarówno jemu jak i Użytkownikowi, nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Administratora, w tym w szczególności nie mogą oni domagać się zwrotu zapłaconego wynagrodzenia.

§ 4. DODATKOWE INFORMACJE O USŁUGACH ELEKTRONICZNYCH

1. Administrator jest odpowiedzialny za działanie Systemu Teleinformatycznego i zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość nieodpłatnego zakończenia w każdej chwili korzystania z usług elektronicznych. Nadto Administrator jest odpowiedzialny za działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, w taki sposób aby uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na usługi elektroniczne, w tym w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych.
2. Administrator zapewnia jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3. Administrator zastrzega, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem, stąd też w celu wyeliminowania bądź zmniejszenia zagrożenia związanego z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik winien zadbać o należytą ochroną swojego urządzenia za pomocą którego korzysta z Serwisu.
4. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu uregulowanej w § 9 Regulaminu. Korzystanie z Serwisu stanowi wyrażenie zgody na używanie przez Administratora plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności.
5. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu pozostaje posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0 lub podobny program. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu wymaga posiadania oprogramowania Java i Java Script oraz zezwolenia na używanie plików cookies, a także aktywnego adresu e-mail. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych w Serwisie w wyniku braku zgodności urządzenia Użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.
7. Administrator informuje, iż podejmuje niezbędne działania organizacyjne oraz techniczne mające na celu prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, zastrzegając jedocześnie, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności technicznych lub innych czynników niezależnych od Administratora, istnieje możliwość czasowego wstrzymania pracy Serwisu. Jednocześnie Administrator zapewnia, że wdroży niezbędne działania organizacyjne lub techniczne mające na celu ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.

§ 5.PROCEDURA REJESTRACJI KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Warunkiem koniecznym uzyskania pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu pozostaje dokonanie rejestracji w Serwisie. Rejestracja polega na prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego w Serwisie zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym. Dla dokonania Rejestracji konieczne jest podanie danych osobowych oraz adresu e-mail.
2. Z chwilą dokonania Rejestracji oraz akceptacji przez Użytkownika Regulaminu zawarta zostaje pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowa, której treść stanowi niniejszy Regulamin wraz z załącznikami. Do Klienta oraz Obdarowanego warunki korzystania  z Serwisu, w tym w szczególności Realizacji Vouchera, stosuje się odpowiednio.
3. Złożenie zamówienia oraz realizacja Vouchera, niezależnie od dokonanej Rejestracji, oznacza zgodę na związanie się Regulaminem, w tym w szczególności świadomość ponoszonej odpowiedzialności związanej z korzystaniem z usługi pozwalającej na realizację Prezentu.
4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety.
5. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się nie naruszać prawa, w szczególności majątkowych lub osobistych praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronach Serwisu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osobistych podmiotów trzecich oraz szkody wyrządzone w ten sposób.
7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne.
8. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
9. W przypadku zamieszczenia na stronach Serwisu przez Użytkownika treści naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w uzasadnionych przypadkach Administrator może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować te treści. Administrator nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
10. W uzasadnionych przypadkach i w uzasadnionym zakresie Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Serwisu (czasowe zawieszenie konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny potwierdza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
11. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem pól formularza rejestracyjnego na podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji adres e-mail zostaje wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji.

§ 6. PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY

1. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem możliwe jest poprzez zakup Prezentu w Serwisie. Umowę uważa się za zawartą w chwili uiszczenia wynagrodzenia przysługującego Administratorowi.
2. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w walucie PLN (złotówkach). W cenę nie zostały wliczone koszty dodatkowe, takie jak ewentualny koszt przesyłki. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian cen Prezentów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych Prezentów i wycofania ich z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także wprowadzania w nich zmian.
3. Administrator wystawi i dostarczy Użytkownikowi Voucher wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także uzgodnieniami dokonanymi między stronami. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży drogą elektroniczną.
4. Warunkiem wydania, dostarczenia oraz aktywowania Vouchera jest opłacenie należnego Administratorowi wynagrodzenia za Prezent, które może nastąpić:
1) w drodze przelewu bankowego na konto Administratora, w terminie 3 dni od dnia dokonania zakupu;
2) poprzez system płatności Transferuj.pl, PayPal, payu.pl, bądź inny aktualnie dostępny w Serwisie;
3) płatności za pobraniem, przy czym wybór tego sposobu płatności wiązać może się z dodatkowym kosztem, o którym Użytkownik poinformowany zostanie przed podjęciem decyzji o wyborze formy dostawy i płatności.
5. Celem zapewnienia sprawnej realizacji zamówienia w opisie przelewu winny zostać zamieszczone informacje na temat numeru zamówienia zleconego przez Klienta. W przypadku wyboru formy płatności przelewem tradycyjnym i braku wpłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu Vouchera (tj. 3 dni do dnia uznania rachunku bankowego Administratora), zamówienie uznaje się za nieważne. Wyjątek stanowią sytuacje, w których Użytkownik uzgodni z Administratorem inny termin zapłaty lub wybierze formę płatności, o której mowa w pkt 3.
6. Voucher Prezentowy dostarczany jest w jeden z następujących sposobów:
1) w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w trakcie składania zamówienia;
2) kurierem na podany adres przez składającego zamówienie.
7. Wysyłka Voucherów następuje niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w Serwisie i uiszczeniu należnego Administratorowi wynagrodzenia, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3). Koszt wysyłki Vouchera podawany jest każdorazowo podczas dokonywania zamówienia w Serwisie.
8. W procesie składania Zamówienia Klient wskazuje Miejsce, Termin oraz Pojazd, za pomocą którego wykonany ma być Prezent. Voucher przypisany jest do konkretnego Miejsca, Terminu i Pojazdu.
9. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w sklepach sprzedaży bezpośredniej, bądź u jakichkolwiek innych podmiotów, Klient otrzymuje Voucher uprawniający do realizacji Prezentu, jeśli jest on aktywny zgodnie z systemem Administratora. Uiszczenie opłaty za Prezent w sklepie sprzedaży bezpośredniej, bądź w jakikolwiek inny sposób, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Przed zakupem Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
10. W przypadku dokonania zakupu Prezentu w innym Serwisie niż należący do Administratora, wskazana osoba zobowiązana jest do zapoznania się z wszelką dokumentacją związaną z warunkami wykorzystania Vouchera, w tym Regulaminami funkcjonowania Serwisu, a w szczególności z zasadami ponoszonej odpowiedzialności za uszkodzenie samochodów.

§ 7. WARUNKI REALIZACJI PREZENTU

1. Voucher uprawnia jego okaziciela do żądania od Administratora wykonania Prezentu poprzez spełnienie usługi polegającej na umożliwieniu okazicielowi Vouchera wykonania osobiście, pod nadzorem instruktora, przejazdu samochodem po drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2012, poz. 1137 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.).
2. Voucher może zostać zrealizowany wyłącznie w Terminie podanym w procesie składania Zamówienia na co Klient wyraża zgodę, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 7 ust. 4 lub 5 Regulaminu. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera w zarezerwowanym Terminie, z wyłączeniem przyczyn leżących po stronie Administratora, Klientowi nie przysługuje roszczenie o przedłużenie ważności Vouchera lub wykonanie Prezentu w innym Terminie.
3. Niezrealizowanie Vouchera w Terminie w nim wskazanym oznacza wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy, w szczególności powoduje brak możliwości Realizacji Vouchera. Klientowi/Obdarowanemu nie przysługują wówczas jakiekolwiek roszczenia względem Administratora, w tym w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonego za Prezent wynagrodzenia.
4. Klient ma możliwość zmiany Miejsca, Terminu i Pojazdu do którego przypisany jest Voucher, zakupiony w Serwisie jazdamarzen.pl, pod warunkiem uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50% wartości Vouchera i dokonując co najmniej na 7 dni przed wskazanym w zamówieniu Terminie ponownego wyboru Pojazdu oraz Terminu realizacji Vouchera.
5. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Administratora, w szczególności w przypadku awarii Pojazdów, Prezent nie zostanie wykonany Administrator ma prawo do ustalenia innego Terminu realizacji Vouchera. Administrator wówczas nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient/Obdarowany w związku z realizacją Prezentu, w tym przede wszystkim kosztów transportu do Miejsca, zakwaterowania etc. Administrator może wykonać swoje zobowiązanie poprzez udostępnienie innego Pojazdu o zbliżonych parametrach do tego, który aktualnie jest niedostępny, co nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Prezentu.
6. Administrator zobowiązuje się do realizacji Vouchera poprzez wykonanie Prezentu, z odpowiednią starannością, zgodnie z zasadami zachowania bezpieczeństwa w trosce o zdrowie i życie Obdarowanego.
7. Obdarowany zobowiązany jest stawić się punktualnie we wskazanej w Voucherze lokalizacji, zgodnie z dokonanym zamówieniem. W przypadku niestawienia się przez Obdarowanego w zarezerwowanym Miejscu i Terminie Realizacji, Obdarowany nie ma możliwości ponownego umówienia się na wykonanie Prezentu. Wówczas Voucher Obdarowanego traci ważność, a Obdarowany/Klient nie dysponują prawem ubiegania się o zwrot kosztów zakupu Vouchera.
8. Celem realizacji Vouchera, Obdarowany powinien posiadać:
1) Ważny dowód osobisty;
2) Ważne prawo jazdy kategorii B;
3) Voucher, bądź inny dokument potwierdzający możliwość jego wykorzystania.
9. Podczas wykonywania Prezentu, Obdarowany ma bezwzględny obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, wskazówek i poleceń pracowników Administratora oraz instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu.
10. Administratorowi przysługuje prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania wykonywania Prezentu, jeżeli Obdarowany odmawia akceptacji Regulaminu lub podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, nie stosuje się do instrukcji udzielanych mu przez pracowników Administratora lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu, jest po spożyciu alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, albo nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w jego opisie umieszczonych w Serwisie lub Regulaminie.
11. W przypadkach naruszenia przez Klienta/Obdarowanego zasad realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu), zarówno Obdarowanemu, jak i Klientowi nie przysługują wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze, w szczególności o zwrot uiszczonego wynagrodzenia.
12. Administrator może odmówić wykonania Prezentu w sytuacji, gdy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu Obdarowanego lub innych osób. Obdarowany ustala wówczas z Administratorem nowy Termin realizacji, Miejsce i Pojazd.
13. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z niezastosowania się do poleceń pracowników Administratora lub instruktorów biorących udział w wykonywaniu Prezentu oraz za wszelkie szkody na osobie i mieniu tym spowodowane. Obdarowany ponosi także odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie tapicerki lub innego elementu wyposażenia pojazdu częściami własnej garderoby, w tym również biżuterią. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia samochodu spowodowanego wskazanymi w zdaniach poprzednich zachowaniami Obdarowanego, Obdarowany zapłaci na rzecz Administratora karę umowną w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Niezależnie od zapłaty ww. kary umownej Administrator jest uprawniony do dochodzenia od Obdarowanego odszkodowania za szkodę do pełnej wysokości, tj. w zakresie szkody rzeczywistej oraz utraconych korzyści. W przypadku gdy Obdarowany nie jest jednocześnie osobą, która dokonała zakupu Vouchera, odpowiedzialność za naruszenia wskazane w niniejszym postanowieniu rozciągają się również na tę osobę. Odpowiedzialność Klienta oraz Obdarowanego jest w takim przypadku solidarna, na co Klient i Obdarowany wyrażają zgodę z chwilą zamówienia Vouchera.
14. Naruszeniem warunków realizacji Vouchera (wykorzystania Prezentu) są wszelkie zachowania (działania bądź zaniechania) Obdarowanego, które doprowadziły, bądź mogły doprowadzić do powstania szkody, w tym w szczególności poprzez wszelkie przejawy stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu takie jak:
1) naruszanie obowiązujących przepisów prawa,
2) niestosownie się do nakazów, wskazówek lub poleceń instruktora,
3) agresywna jazda oraz przeprowadzanie niepotrzebnych manewrów mogących stwarzać zagrożenie w ruchu.
15. Naruszenie zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, w tym w szczególności jeśli stanowią jedną z przesłanek z ust. 14 i doprowadziły do powstania szkody, zwłaszcza uszkodzenia jakiegokolwiek samochodu, skutkują powstaniem po stronie Obdarowanego/Klienta odpowiedzialności, o której mowa w ust. 13.
16. Obdarowany ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania, w konsekwencji których doszło do powstania szkody, bez znaczenia czy skutki przewidywał czy też mógł przewidzieć, jeśli oceniając obiektywnie zachowania Obdarowanego mogły doprowadzić do powstania zagrożenia na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź w strefie ruchu. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim aktualizuje się jednocześnie wina w zachowaniu Obdarowanego. Obdarowany ponosi winę nie tylko w sytuacjach, o których mowa w ust. 14 ale także, gdy nie naruszając ograniczeń administracyjnych rozwija prędkość, przy której nie potrafi zapanować nad Pojazdem, błędnie ocenia warunki pogodowe, przecenia swoje umiejętności itp.
17. Obdarowany, a także osoby trzecie mu towarzyszące, nie mogą fotografować, filmować, a także w jakikolwiek inny sposób utrwalać wykonywania Prezentu, bez uzyskania uprzedniej wyraźnej zgody Administratora. W przypadku udzielonej zgody, podejmowanie ww. czynności należy wykonywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników Administratora. Zdjęcia i filmy mogą być wówczas wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Obdarowanego. Niedozwolone jest filmowanie samochodu, zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz, własnym sprzętem przez Obdarowanego lub osobę mu towarzyszącą.
18. Obdarowany zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.), pokrywać wszelakie opłaty publicznoprawne w tym również opłaty drogowe, ewentualne mandaty za popełnione wykroczenia. W przypadku wezwania Administratora przez uprawnione inspekcje, służby lub straże do ujawnienia sprawcy wykroczenia utrwalonego fotoradarem, Obdarowany zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Administratora opłaty manipulacyjnej za dopełnienie wszelkich niezbędnych czynności do wskazania uprawnionym inspekcjom, służbom lub strażom danych osobowych kierującego Pojazdem w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Obdarowany ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, mandaty karne, opłaty dodatkowe za parkowanie w miejscu niedozwolonym lub ponad wykupiony czas parkowania, które zostały naliczone w czasie wykonywania Prezentu, jak również ponosi inne koszty związane z naruszeniem przepisów prawa, chyba, że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Administrator lub podmiot trzeci.
19. Ogólne warunki ubezpieczenia OC, AC, Assistance (dalej OWU) stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a przewidziane w nich procedury postępowania na wypadek szkody obowiązują Obdarowanego.
20. Obdarowany zobowiązany jest do terminowego zwrotu Pojazdu.
21. W przypadku zwrotu Pojazdu bez kompletu kluczyków, dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, gaśnicy i/lub innego wyposażenia wskazanego w załączniku nr 1 Obdarowany zobowiązany jest zapłacić karę umowną wskazaną w aktualnym cenniku Administratora za brak każdego z wymienionych elementów wyposażenia. W przypadku braku więcej niż jednego elementu kary sumują się, a nałożenie kary umownej nie wyłącza zastosowania § 7 ust. 13 Regulaminu w razie zaistnienia przesłanek tam przewidzianych. Jeżeli kara/kary umowne naliczone za zagubienie, kradzież lub uszkodzenie wskazanych w zdaniu poprzednim elementów wyposażenia lub dokumentów nie pokrywają poniesionej przez Administratora szkody, Administratorowi przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.
22. Obdarowany jest obowiązany do korzystania z Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i z zachowaniem zasad prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkownika oraz procedur postępowania na wypadek szkody przewidzianych w OWU.
23. Zakazany jest udział w wykonaniu Prezentu jakichkolwiek osób trzecich.
24. Zabrania się uruchamiania Pojazdu za pomocą technik, w których zachodzi ryzyko uszkodzenia jednostki napędowej, w tym w szczególności poprzez tzw. rozruch „na popych”.
25. Zabrania się używania Pojazdu do holowania innego pojazdu lub urządzenia.
26. W ramach wykonywania Prezentu Obdarowany nie może przekraczać granic Rzeczypospolitej Polskiej.
27. Zabrania się prowadzenia Pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających czy leków lub jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych wpływających na zdolność kierowania Pojazdem.
28. Zabrania się używania Pojazdu do wyścigów, rajdów itp.
29. Obdarowany zobowiązuje się w trakcie wykonywania Prezentu nie wnosić do Pojazdu jakichkolwiek środków żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych mogących uszkodzić Pojazd (uszkodzenia będą rozliczane w oparciu o karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu bądź w oparciu o żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary);
30. Obdarowany zobowiązuje się dbać o powierzony Pojazd według zasad zawartych w Regulaminie, w szczególności zobowiązuje się przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu oraz innych podobnych substancji w Pojeździe oraz bezwzględnego zakazu przewozu zwierząt. W przypadku naruszania zakazu naliczana zostanie kara umowna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia powyższego zakazu. Naliczona kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim nie wyłącza zastosowania § 7 ust. 13 Regulaminu w razie zaistnienia przesłanek tam przewidzianych, bądź w oparciu o żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, a związanych z paleniem tytoniu w Pojeździe bądź związanych z przewozem zwierząt.
31. Obdarowanemu nie wolno dokonywać żadnych zmian i przeróbek w Pojeździe.
32. Pojazd powinien być zwrócony w stanie czystym. W przypadku zwrotu Pojazdu w stanie wykraczającym poza zabrudzenie wynikającego z normalnego korzystania z Pojazdu Administrator obciąży Obdarowanego poniesionymi kosztami sprzątania według cennika obowiązującego u Administratora.
33. Obdarowany jest uprawniony i zobowiązany do zbadania stanu Pojazdu przed wydaniem mu Pojazdu. Administrator oświadcza, iż zapewni Obdarowanemu możliwość zbadania Pojazdu przez Obdarowanego przed wydaniem Pojazdu, w miejscu w którym Pojazd się znajduje przed jego wydaniem. Wszystkie wady fizyczne i uwagi dotyczące stanu technicznego Pojazdu, które ujawniły się po wydaniu Pojazdu winny zostać zgłoszone bezzwłocznie Administratorowi lub instruktorowi nadzorującemu korzystanie z Pojazdu. W przypadku niezgłoszenia ujawnionych w Pojeździe wad fizycznych przyjmuje się, że wada powstała z przyczyn leżących po stronie Obdarowanego i będzie rozliczane w oparciu o karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 13 Regulaminu bądź w oparciu o żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. W przypadku obowiązku zapłaty kwoty przenoszącej wartość kary umownej, powstałe wady fizyczne będą rozliczane na podstawie kosztorysu naprawy lub faktury VAT (w przypadku wykrycia mechanicznej usterki Pojazdu w trakcie wykonywania Prezentu należy ją niezwłocznie zgłosić Administratorowi i oczekiwać na dalsze instrukcje).
34. Jeżeli Pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego lub innego zdarzenia Obdarowany zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Administratora, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami Administratora.
35. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Obdarowany zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia, a także uzyskać stosowne oświadczenie ze wszystkimi danymi uczestników wypadku / kolizji oraz od świadków wraz z ich podpisami.
36. W przypadku uczestniczenia Pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym zdarzeniu wywołującym szkodę Obdarowany zobowiązany jest do zabezpieczenia Pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
37. Obdarowanemu nie wolno dokonywać żadnych napraw Pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody Administratora.
38. Jeżeli uszkodzenie Pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego Pojazdu, Obdarowany za zgodą Administratora może kontynuować jazdę.
39. Obdarowany ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieprawidłowego używania Pojazdu, powstałe w trakcie wykonywania Prezentu, chyba, że są one następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
40. Obdarowany ponosi odpowiedzialność za szkody w Pojeździe powstałe z jego winy.
41. Obdarowany ponosi odpowiedzialność za szkody w Pojeździe, jeżeli wskutek zawinionego przez Obdarowanego naruszenia postanowień OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania.
42. Odpowiedzialność odszkodowawcza Obdarowanego dotyczy szkód powstałych w czasie trwania wykonywania Prezentu, choćby ich wykrycie nastąpiło po zwrocie Pojazdu. W szczególności dotyczy to sytuacji celowego ukrycia szkody przez Obdarowanego.
43. Odpowiedzialność Obdarowanego obejmuje również szkody wyrządzone w wyposażeniu dodatkowym Pojazdu.
44. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem Pojazdu, chyba, że właściwe przepisy wyłączają odpowiedzialność Obdarowanego.
45. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania Pojazdem pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, leków lub innych substancji psychoaktywnych.
46. Obdarowany ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek kierowania Pojazdem wbrew przepisom ruchu drogowego obowiązującym w miejscu zdarzenia wywołującego szkodę.
47. Jeżeli Pojazd nie jest użytkowany przez Obdarowanego powinien go zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem lub kradzieżą.
48. W przypadku kradzieży Pojazdu należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na Policję i Administratorowi.
49. W przypadku kradzieży Pojazdu Obdarowany jest zobowiązany zwrócić dowód rejestracyjny wraz z kluczykami. W przeciwnym razie Administrator będzie miał prawo do obciążenia Obdarowanego kwotą w wysokości równowartości Pojazdu określonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.
50. Administrator zapewnia wydanie Pojazdu z pełnym bakiem paliwa, którego cena jest wliczona w cenę Vouchera..
51. Obdarowany wyraża zgodę na rejestrację przez Administratora sposobu wykonywania przejazdu Pojazdem przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub obraz i dźwięk. Obdarowany wyraża zgodę na utrwalenie jego wizerunku, jak również udostępnienie przez Administratora nagrania w przypadkach prawem przewidzianych. Obdarowany wyraża także zgodę na nieodpłatne wykorzystane nagrania jego wizerunku na potrzeby związane z prowadzoną przez Administratora działalnością w zakresie promocji lub reklamy.
52. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odbioru Pojazdu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinno zostać przesłane w formie pisemnej na adres Administratora.
4. W wypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu, Sprzedawca prześle Konsumentowi na jego adres (pocztowy lub elektroniczny) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, związane bezpośrednio z nabytym Voucherem. W przypadku braku zwrotu Vouchera termin nie biegnie. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty najtańszego zwykłego sposobu Dostawy. Jeśli Konsument wybrał przy Zamówieniu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. W wypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Voucher niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument powinien zapewnić należyte opakowanie odsyłanego Vouchera tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Konsument.
8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od niego okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku kwota uiszczona za Prezent jest zwracana na konto Klienta.
9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacji, w której Sprzedawca wykonał usługę związaną z Voucherem. Konsument zostaje przed rozpoczęciem świadczenia poinformowany, iż po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, na co wyraża zgodę.

§ 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Piotra Drabka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Drabek Jazda Marzeń.pl z siedzibą w Oświęcimiu, NIP 5492025125, REGON 122590174, ul. Aleksandra Orłowskiego 90/7, 32-600 Oświęcim, zgodnie z danymi wskazanymi w § 1 ust. 1. Administrator oświadcza, że wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024)
2. W razie korzystania przez osobę z Serwisu bez rejestracji, pozostaje ona w pełni anonimowa. W przypadku Użytkowników (osób zarejestrowanych i po przeprowadzonej aktywacji Konta) może być konieczne podanie danych osobowych w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności zamkniętej (funkcjonalności Serwisu dostępnej tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).
3. Wszelkie dane osobowe dostarczane przez Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Administratora. Każdy Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądać od Administratora usunięcia bądź poprawy danych osobowych zawartych w bazie obsługiwanej przez Administratora.
4. Użytkownik ma prawo przeglądać swoje dane osobowe, usuwać je oraz poprawiać.
5. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy nie będzie możliwe świadczenie usług przez Administratora za pośrednictwem jego konta w Serwisie z przyczyn technicznych. Usunięcie danych osobowych z bazy jest równoznaczne z usunięciem konta Użytkownika co powoduje brak dostępu do funkcjonalności zamkniętych. Przesłanie żądania usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na niemożność korzystania z funkcjonalności zamkniętych.
6. Użytkownik ma obowiązek podawania prawdziwych danych, jeżeli wymagane jest ich podanie oraz zobowiązany jest do aktualizowania tych danych w razie ich zmiany.
7. Dane podane przez Użytkownika w którejś z części Serwisu powodują, że dane te mogą zostać wykorzystane w pozostałych częściach Serwisu na potrzeby funkcjonalności świadczonych poprzez Serwis.
8. W częściach Serwisu gdzie Użytkownik może publikować własną treść, ma możliwość publikacji również swoich danych osobowych co stanowi wyłącznie jego decyzję. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych osobowych, które nastąpiło w skutek działalności Użytkownika.
9. Użytkownik podając dane osobowe w jakiejkolwiek części Serwisu wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych na cele określone w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
10. W przypadku wzięcia przez Użytkownika udziału w konkursie lub akcji promocyjnej, zgłaszając swój udział Użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, oraz ujawnienie jego danych w razie wygranej. Zgoda może być cofnięta przez Użytkownika jednak powoduje to wyłączenie możliwości wygrania nagród w nierozstrzygniętych konkursach, mimo zgłoszenia w nich udziału.
11. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie informacji newsletter Użytkownik wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
12. Dane osobowe Użytkownika nie są udostępniane innym podmiotom bez zgody Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez prawo. Przetwarzać dane osobowe mogą również podmioty upoważnione na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
13. Wszelkie dane o Użytkownikach Platformy są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przez polskie prawo. Administrator podjął następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
a. połączenia szyfrowane za pomocą protokołu SSL,
b. weryfikacja dostępu za pomocą loginu i hasła,
c. automatyczne wygasanie sesji przy braku aktywności użytkownika w systemie.
14. Platforma wykorzystuje pliki cookies zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
15. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany lub rozwiązania, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu realizacji Umowy o wykonanie Prezentu i Realizację Vouchera, a także marketingu i promocji usług.
16. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z Serwisu, albo Klient lub Obdarowany podała przy Realizacji Vouchera.
17. W procesie rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, reklamowych i marketingowych od Administratora oraz od jego kontrahentów. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z ich otrzymywania.
18. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych w tym m.in.: utrwala zbierane dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; prowadzi i rejestruje zbiory danych zgodnie z wymogami prawa w sytuacjach przewidzianych prawem; przekazuje dane uprawnionym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa; stale zachowuje poufność danych osobowych.
19. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie są udostępniane na zewnątrz w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a. użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub
b. naruszył warunki korzystania z Serwisu lub z jakiejkolwiek Usługi lub
c. naruszył obowiązujące przepisy prawa,
a dane osobowe Użytkownika są Administratorowi konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§ 10. POLITYKA COOKIES

1. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www.

2. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
3. Administrator może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.
5. Dane osobowe podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
6. Dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
7. Dane osobowe podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.
8. Serwis korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
9. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies: tymczasowe, które mają charakter czasowy – usuwane są po opuszczeniu Serwisu bądź po wyłączeniu przeglądarki internetowej; stałe, które nie zostają usunięte po opuszczeniu Serwis bądź po wyłączeniu przeglądarki internetowej i przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas nieokreślony, bądź do momentu w którym Użytkownik dokona ich usunięcia; statystyczne, zapewniające możliwość badania ruchu w Serwisie; funkcjonalne, umożliwiające personalizację Serwisu pod preferencje Użytkownika; reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych dopasowanych do jego preferencji; bezpieczeństwa, zapewniające zachowanie zasad bezpieczeństwa w ramach funkcjonowania Serwisu.
10. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa winna umożliwiać usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies, stosownie do ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
11. Administrator zastrzega, iż dokonanie ustawień ograniczających lub wyłączających stosowanie plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ 11. REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PREZENTU (VOUCHERA)

1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Prezentu (Vouchera) należy zgłosić Administratorowi w terminie 14 dni od daty jego realizacji lub daty, w której miał on być zrealizowany.
2. Administrator ustosunkuje się do żądania przedstawionego w reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. W sytuacji, w której Użytkownik prześle Administratorowi reklamację w formie elektronicznej Administrator również udzieli odpowiedzi w formie elektronicznej, jeżeli Użytkownik nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. W takiej sytuacji Voucher uznany jest za zrealizowany.
5. Administrator nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu (inny serwis), który dokonał sprzedaży Voucherów.

§ 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

1. Administrator jest odpowiedzialny wyłącznie za straty i szkody poniesione przez Obdarowanego w związku z realizacją Vouchera, gdy zostały one spowodowane w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Administratora. We wszystkich innych przypadkach Administrator nie odpowiada, a Obdarowany nie będzie wysuwał wobec niego jakichkolwiek roszczeń.
2. Obdarowany wyłącza również odpowiedzialność Administratora za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Obdarowanemu przy realizacji Vouchera, w szczególności w przypadku gdy choćby pośrednio przyczynił się do ich powstania.

§ 13. ZMIANA REGULAMINU ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak, niż od dnia opublikowania w Serwisie nowej wersji dokumentu.
3. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie wobec niego zmienionego Regulaminu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy z Administratorem.
4. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.
5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik chcący skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Szczegółowy opis oferowanych Prezentów znajduje się w Serwisie jazdamarzen.pl. Administrator zastrzega, iż materiały promocyjne dotyczące poszczególnych modeli Pojazdów, które zostały przedstawione w Serwisie mają charakter wyłącznie przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie parametrów Pojazdów.
2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (lub odpowiednio Klientem/Obdarowanym), strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Administratora, z zastrzeżeniem, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku, gdy Użytkownikiem (lub odpowiednio Klientem/Obdarowanym) jest Konsument rozpoznanie sprawy nastąpi przez sąd będący miejscowo właściwym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3. Dla rozpatrywania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikami właściwe jest prawo polskie.
4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.